Informacje na temat umowy o pracę

stosunek-pracy

Umowa o pracę ma status czynności prawnej, która polega na złożeniu przez pracownika i jego pracodawcę zgodnych oświadczeń woli. Wówczas pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy w określonym miejscu i czasie, a z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia wynagrodzenia. Umowa o pracę powinna zostać zawarta

Co z likwidacją deklaracji PIT-40?

rozliczenia-podatkowe

Z początkiem roku 2018 został wycofany formularz rozliczeniowy PIT-40. Od teraz żaden pracodawca nie ma możliwości rozliczania podatników, ponieważ muszą oni skorzystać z pomocy właściwego do ich miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Do niedawna to pracodawca był zobowiązany do tego, aby sporządzić za pracownika roczne rozliczenie jeśli ten do dnia 10 stycznia

Planowane zmiany w Kodeksie pracy

Ustawodawcy planują wprowadzić bardzo istotne zmiany w Kodeksie pracy. Przepisy, które mogą ulec zmianie dotyczą m.in. urlopu wypoczynkowego oraz zatrudniania pracowników. Planowane zmiany zawierają rozwiązanie, które stosowane są w wielu krajach Europy. Planowane zmiany w urlopach Ustawodawca planuje zmiany dotyczące wymiaru urlopu wypoczynkowego. Planowane jest wyrównanie wymiaru urlopu do 26 dni dla

Koszt zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Przedsiębiorca może zatrudnić pracownika na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o umowę cywilnoprawną. Koszt zatrudnienia pracownika zależy m.in. od formy jego zatrudnienia. W 2018 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę wyniesie 2100 złotych brutto. Jest to o 100 złotych więcej, w porównaniu do 2017 roku.

Umowa o pracę

zatrudnianie-pracownika

Na podstawie umowy o pracę nawiązywany jest stosunek pracy. To czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Rozróżniamy: Umowy bezterminowe

Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku

Płaca minimalna to najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego jaki pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Płaca minimalna nie zależy od posiadanych przez pracownika kwalifikacji oraz od innych składników wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie w Polsce ustalane jest corocznie przez państwo na

Zatrudnianie młodocianych pracowników na wakacje

pracownicy

Za pracownika młodocianego zgodnie z art. 190 Kodeksu pracy uważana jest osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione. Pracodawca może zatrudniać młodocianego pracownika, tylko wtedy, gdy: ukończył on co najmniej gimnazjum, posiada świadectwo lekarskie, które stwierdza, że praca

Jak ujmować składki na PFRON?

składki-PRFON

Jednostki gospodarcze ujmują w księdze rachunkowej naliczone składki oraz miesięczne wpłaty na rachunek PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Ponieważ rozrachunki z tego tytułu stanowią rozliczenia z jednostkami publicznoprawnymi, ujmuje się na koncie 220 "Rozrachunki publicznoprawne". Naliczenie składek na fundusz księguje się po stronie credytowej konta 220, gdyż jest to

Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, a składki i podatek

wynagrodzenie-chorobowe

Z tytułu płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego. Te świadczenia wliczane są do wynagrodzenia pracownika, a więc można od nich odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne lub podatek dochodowy. Warto dokładnie poznać zasady, dotyczące tego tematu. Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę, lecz tylko

Sporządzanie listy płac – Twój obowiązek kadrowy!

sporzadzenie-listy-plac

Po więcej informacji zapraszamy Państwa na naszą stronę główną! Jak sporządzić listę płac? Wiele początkujących przedsiębiorców nad tym się zastanawia. Jednak, aby odpowiednio zająć się zadaniami z zakresu kadr i płac trzeba posiadać dużą wiedzę i umiejętności. To z tego powodu wiele osób prowadzących działalność gospodarczą decyduje się na usługi kadrowo-płacowe. W

Top