Czym tak dokładnie jest dotacja?

dofinansowanie_z_UE

Dotacja jest nieodpłatną i bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo podmiotom gospodarczym. Wnioskodawcy, aby móc realizować cele biznesowe potrzebują środków finansowych, które uzyskać mogą dzięki dotacji. Warunkiem uzyskania przychodu przez podmiot jest spełnienie odpowiednich warunków. Dofinansowania mogą mieć formę bezzwrotną lub zwrotną w zależności od celu, na jaki zostają przyznane.

Kurs giełdowy, a indeks giełdowy

Giełda i wszelkie inne sprawy z nią związane

Kurs giełdowy, a więc cena po której zawierane są transakcje giełdowe na danej sesji papierów wartościowych, instrumentów finansowych, bądź aktywów, które są notowane na owej giełdzie. Kurs giełdowy określa się w oparciu o zlecenia maklerskie, które są przekazywane na giełdę. Kształtowanie się kursu giełdowego jest uzależnione zarówno od popytu, jak i

Rachunkowość zarządcza i finansowa

Ze względu na charakter jaki pełni rachunkowość możemy podzielić ją na rachunkowość zarządczą oraz finansową. Rachunkowość zarządcza stworzona została dla wewnętrznych celów przedsiębiorstwa. Ma ona za zadanie gromadzić, przetwarzać oraz prezentować informacje w sposób, który pozwoli Zarządowi podejmować ważne strategicznie informacje, a także kierować firmą. Z danych w ten sposób wygenerowanych

Co to jest spółka giełdowa?

Spółka giełdowa to spółka akcyjna, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych. Wprowadzenie spółki giełdowej wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych należy: - pozyskiwanie kapitału na rozwój, - poprawienie wizerunku i zwiększenie wiarygodności spółki, - wzrost rozpoznawalności spółki oraz jej wiarygodności, - zdobycie rynkowej wyceny spółki, - efektywne finansowanie przejęć kapitałowych innych spółek, - uporządkowanie struktury

WIG20

Poruszając się w środowisku giełdowym niejednokrotnie może natknąć się na oznaczenie WIG20. Czym jednak ono jest i co oznacza? WIG20 to indeks giełdowy dotyczący 20 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to indeks cenowy w związku z czym podczas jego obliczania bierze się pod uwagę wyłącznie ceny zawartych

Akcja na okaziciela

okaziciel akcji

Akcje na okaziciela to papiery wartościowe, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby. Ich właścicielem jest, ten, kto w tym momencie je posiada (w przeciwieństwie do akcji imiennych). Na dokumencie nie widnieją żadne dane właściciela takie jak imię, nazwisko, czy nazwa firmy. Akcja na okaziciela może być zmieniona na imienną

Ważne pojęcia giełdowe

Zanim zdecydujemy się wejść na giełdę konieczne jest zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami z nią związanymi. Oto kilka ważnych definicji: Akcjonariusz - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadacz emitowanych akcji, co czyni go wspólnikiem danego przedsiębiorstwa. Papiery wartościowe - dokumenty, które potwierdzają istnienie danego prawa majątkowego. Papiery wartościowe

Zdolność kredytowa

kredyt

Kredyty stanowią najczęstsze źródło finansowania firmy. Aby jednak uzyskać potrzebne środki, konieczne jest posiadanie określonej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa stanowi zdolność spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami takimi, jak odsetki w terminie narzuconym przez bank. Z tego względu każdy bank niezależnie od tego czy udziela kredytu osobie prawnej

Akcje i obligacje

Sposobów inwestowania jest wiele. Zasada jest taka “im więcej ryzykujesz tym więcej możesz zyskać”. Mając na uwadze tą myśl możemy wyróżnić podstawowe różnice pomiędzy najpopularniejszymi papierami wartościowymi, czyli akcjami spółek notowanych, a państwowymi obligacjami skarbowymi. Papiery wartościowe to prawa majątkowe występujące w postaci dokumentów bądź zapisów informatycznych w systemie na rachunku

Definicja obligacji

rachunkowosc-firmy

Tytułowa obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykonania określonego świadczenia. Obligacje zaliczamy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W porównaniu do akcji, posiadanie obligacji nie daje ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta np. współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych

Top