Akcja na okaziciela

okaziciel akcji

Akcje na okaziciela to papiery wartościowe, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby. Ich właścicielem jest, ten, kto w tym momencie je posiada (w przeciwieństwie do akcji imiennych). Na dokumencie nie widnieją żadne dane właściciela takie jak imię, nazwisko, czy nazwa firmy. Akcja na okaziciela może być zmieniona na imienną

Ważne pojęcia giełdowe

Zanim zdecydujemy się wejść na giełdę konieczne jest zaznajomienie się z podstawowymi pojęciami z nią związanymi. Oto kilka ważnych definicji: Akcjonariusz - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadacz emitowanych akcji, co czyni go wspólnikiem danego przedsiębiorstwa. Papiery wartościowe - dokumenty, które potwierdzają istnienie danego prawa majątkowego. Papiery wartościowe

Zdolność kredytowa

kredyt

Kredyty stanowią najczęstsze źródło finansowania firmy. Aby jednak uzyskać potrzebne środki, konieczne jest posiadanie określonej zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa stanowi zdolność spłaty zaciągniętego zobowiązania finansowego wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami takimi, jak odsetki w terminie narzuconym przez bank. Z tego względu każdy bank niezależnie od tego czy udziela kredytu osobie prawnej

Akcje i obligacje

Sposobów inwestowania jest wiele. Zasada jest taka “im więcej ryzykujesz tym więcej możesz zyskać”. Mając na uwadze tą myśl możemy wyróżnić podstawowe różnice pomiędzy najpopularniejszymi papierami wartościowymi, czyli akcjami spółek notowanych, a państwowymi obligacjami skarbowymi. Papiery wartościowe to prawa majątkowe występujące w postaci dokumentów bądź zapisów informatycznych w systemie na rachunku

Definicja obligacji

rachunkowosc-firmy

Tytułowa obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, iż jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do wykonania określonego świadczenia. Obligacje zaliczamy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W porównaniu do akcji, posiadanie obligacji nie daje ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta np. współwłasność, dywidenda czy uczestnictwo w walnych

Odwrotne obciążenie w fakturze

odwrotne-obciazenie

Odwrotne obciążenie w przypadku faktury polega na przeniesieniu podatku na nabywcę. Wówczas występuje konieczność wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem. Procedura odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, nabywca również jest czynnym podatnikiem VAT, a z kolei dostawa nie jest objęta zwolnieniem z opłacania podatku. Sporządzając fakturę z

Czym jest optymalizacja podatkowa?

rozliczenie-podatku

Optymalizacja podatkowa to wszystkie działania, jakie podejmujemy, w ramach obowiązujących przepisów prawa, które mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Każda firma może sobie obniżyć podatek. Jest to dozwolone, ale wymaga doradztwa eksperckiego, by nie stało się zakazane. Jest możliwość wyboru amortyzacji, roku podatkowego, czy okresu rozliczeniowego. Dokonując wyborów podatnik powinien przeanalizować

Definicja przychodu ze sprzedaży

Przychód ze sprzedaży jest niczym innym, jak sumą sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów, a także odpowiedniej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży. Przychód możemy określić jako przychód ze sprzedaży, gdy: - kwota przychodu może być zmierzona w sposób wiarygodny, - poniesione koszty w związku z transakcją są możliwe do wyceny, - jednostka sprzedająca

E-podpis na terenie całej Unii Europejskiej

podpis elektroniczny

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują przepisy ujednolicające wszelkie przepisy odnośnie funkcjonowania podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie mówiące o identyfikacji elektroniczne, jak również usług zaufania w odniesieniu do różnego rodzaju transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jest to tzw. eIDAS wprowadza wszelkie przepisy dotyczące e-podpisów we wszystkich krajach członkowskich

Istota banków

rozliczenia-w-banku

Bank to państwowa lub prywatna instytucja, której zasadniczym zadaniem jest obrót finansowy, subsydiowanie inwestycji, udzielanie kredytów, pożyczek zakładanie lokat, oraz lokowanie środków pieniężnych swoich klientów. Pierwsze banki powstały już w starożytności. Słowo bank pochodzi od francuskiego banque oznaczającego ławę, stół, przy którym pracowali włoscy handlarze. Rodzaje banków: I 1.Bank Centralny. 2.Banki operacyjne (komercyjne): -uniwersalne, -wyspecjalizowane. II 1.Banki państwowe. 2.Banki

Top