Odwrotne obciążenie w fakturze

odwrotne-obciazenie

Odwrotne obciążenie w przypadku faktury polega na przeniesieniu podatku na nabywcę. Wówczas występuje konieczność wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem. Procedura odwrotnego obciążenia znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, nabywca również jest czynnym podatnikiem VAT, a z kolei dostawa nie jest objęta zwolnieniem z opłacania podatku. Sporządzając fakturę z

Czym jest optymalizacja podatkowa?

rozliczenie-podatku

Optymalizacja podatkowa to wszystkie działania, jakie podejmujemy, w ramach obowiązujących przepisów prawa, które mają na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych. Każda firma może sobie obniżyć podatek. Jest to dozwolone, ale wymaga doradztwa eksperckiego, by nie stało się zakazane. Jest możliwość wyboru amortyzacji, roku podatkowego, czy okresu rozliczeniowego. Dokonując wyborów podatnik powinien przeanalizować

Definicja przychodu ze sprzedaży

Przychód ze sprzedaży jest niczym innym, jak sumą sprzedanych wyrobów, robót, usług, towarów i materiałów, a także odpowiedniej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży. Przychód możemy określić jako przychód ze sprzedaży, gdy: - kwota przychodu może być zmierzona w sposób wiarygodny, - poniesione koszty w związku z transakcją są możliwe do wyceny, - jednostka sprzedająca

E-podpis na terenie całej Unii Europejskiej

podpis elektroniczny

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują przepisy ujednolicające wszelkie przepisy odnośnie funkcjonowania podpisu elektronicznego w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie mówiące o identyfikacji elektroniczne, jak również usług zaufania w odniesieniu do różnego rodzaju transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Jest to tzw. eIDAS wprowadza wszelkie przepisy dotyczące e-podpisów we wszystkich krajach członkowskich

Istota banków

rozliczenia-w-banku

Bank to państwowa lub prywatna instytucja, której zasadniczym zadaniem jest obrót finansowy, subsydiowanie inwestycji, udzielanie kredytów, pożyczek zakładanie lokat, oraz lokowanie środków pieniężnych swoich klientów. Pierwsze banki powstały już w starożytności. Słowo bank pochodzi od francuskiego banque oznaczającego ławę, stół, przy którym pracowali włoscy handlarze. Rodzaje banków: I 1.Bank Centralny. 2.Banki operacyjne (komercyjne): -uniwersalne, -wyspecjalizowane. II 1.Banki państwowe. 2.Banki

Stawki i wskaźniki księgowe

prowadzenie-ksiegowosci

Prowadząc księgowość, zarówno tą pełną, jak i uproszczoną, a także zajmując się prowadzeniem kadr i płac, trzeba znać obowiązujące stawki i wskaźniki księgowe. Ulegają one co jakiś czas zmianom, dlatego konieczne jest bieżące ich sprawdzanie i poznawanie zmian w zasadach ich stosowania. Sprawia to duże problemy w prowadzeniu księgowości samodzielnie,

Zamknięcie roku obrotowego – obowiązki

rozliczenia-ksiegowe

Zamknięcie roku obrotowego w każdej jednostce to czas wytężonej pracy, zwłaszcza dla księgowego. Wiąże się ono z licznymi obowiązkami... 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wiąże się z ustaleniem sald końcowych, porównaniem ich z wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji oraz dokonaniem niezbędnych korekt, sporządzeniem zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych o raz zestawieniem obrotów i

Polska giełda wyprzedza koniunkturę o ponad pół roku!

gielda

Mówi się, że Polski wzrost gospodarczy jest najgorszy od niemal trzech lat, jednak równocześnie przewiduje się, że nasza giełda gwałtownie przyspieszy. Jak to jednak możliwe? Przełom zapowiedziany jest jest na trzeci kwartał 2017 roku dzięki przyjęciu od Unii Europejskiej środków przeznaczonych na inwestycję. W latach 2014-2020 Polska otrzymała aż 82 mld

Efektywność ekonomiczna

finanse-firmy

Działanie, które ma za zadanie osiągnąć dany efekt przy wykorzystaniu jak najmniejszej ilości dostępnych zasobów lub też osiągnąć najlepszy rezultat przy wykorzystaniu określonej ilości zasobów. Termin „efektywności ekonomicznej” odnosi się zarówno do indywidualnych podmiotów np. przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowego, jak i do większych agregatów np. sektora przedsiębiorstw, gospodarki całego kraju. W naukach o zarządzaniu zgodnie z teorią organizacji wyróżnia

Majątek przedsiębiorstwa

majatek-przedsiebiorstwa

Majątek przedsiębiorstwa, czyli aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe, nabyte w wyniku przeszłych zdarzeń, wywołujące korzyści ekonomiczne. Majątek może przybierać postać: - niematerialną (licencje i prawa autorskie), - rzeczową, - pieniężną. Podział aktywów: 1. Aktywa trwałe (majątek trwały) - wartości niematerialne i prawne, - rzeczowe aktywa trwałe, - długoterminowe inwestycje, - należności długoterminowe, - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 2. Aktywa obrotowe (majątek

Top