Hossa, a bessa

hossa i bessa

Hossa to termin, który najczęściej jest używany w odniesieniu do giełdy, gdzie jest również nazywana jako „rynek byka”. Zjawisko to występuje po długotrwałym okresie wzrostu cen papierów wartościowych oraz towarów notowanych na giełdzie. W odniesieniu do hossy mówi się wówczas, gdy wzrostowi ulegają główne indeksy danej giełdy, a więc ceny

Czek

rozliczenia-czekowe

Czek to dokument służący za środek zapłaty. Zawiera polecenie wystawcy dotyczące wypłacenia okazicielowi ściśle określonej kwoty ze środków, którymi w danym banku dysponuje. Podstawą funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 28. kwietnia 1936 r. Aby czek był pełnoprawnym dokumentem musi zawierać następujące elementy: 1. Nazwę “czek” w języku w jakim

Czym są transakcje pakietowe?

Transakcje pakietowe

Transakcja pakietowa zawierana jest poza systemem notowań ciągłych oraz kursów jednolitych, najczęściej w uczestnictwie z dużymi inwestorami. Przed zawarciem transakcji uzgadniane są szczegóły, zarówno cena, ilość jak i termin rozliczenia. Operacje z użyciem dużej ilości akcji dozwolone są jeżeli: co najmniej jeden członek giełdy przekaże zlecenie kupna oraz sprzedaży tej

Oszczędność kosztów w firmie – na czym można zaoszczędzić?

Można prowadzić firmę i oszczędzać na raz.

Prowadzenie firmy to bardzo odpowiedzialne zadanie dla jej właścicieli. Racjonalizowanie wydatków i poprawa efektywności gospodarowania pieniędzmi w przedsiębiorstwie to dwa główne zadania, które powinny być prowadzone przez firmy. Efektem takich czynności jest optymalizacja kosztów oraz ich oszczędność. Niestety, przedsiębiorstwo oprócz dużego zysku produkuje także koszta. Przedsiębiorcy w rezultacie mogą narzekać,

Czym tak dokładnie jest dotacja?

dofinansowanie_z_UE

Dotacja jest nieodpłatną i bezzwrotną pomocą finansową udzielaną przez państwo podmiotom gospodarczym. Wnioskodawcy, aby móc realizować cele biznesowe potrzebują środków finansowych, które uzyskać mogą dzięki dotacji. Warunkiem uzyskania przychodu przez podmiot jest spełnienie odpowiednich warunków. Dofinansowania mogą mieć formę bezzwrotną lub zwrotną w zależności od celu, na jaki zostają przyznane.

Kurs giełdowy, a indeks giełdowy

Giełda i wszelkie inne sprawy z nią związane

Kurs giełdowy, a więc cena po której zawierane są transakcje giełdowe na danej sesji papierów wartościowych, instrumentów finansowych, bądź aktywów, które są notowane na owej giełdzie. Kurs giełdowy określa się w oparciu o zlecenia maklerskie, które są przekazywane na giełdę. Kształtowanie się kursu giełdowego jest uzależnione zarówno od popytu, jak i

Rachunkowość zarządcza i finansowa

rachunkowosc-firmy

Ze względu na charakter jaki pełni rachunkowość możemy podzielić ją na rachunkowość zarządczą oraz finansową. Rachunkowość zarządcza stworzona została dla wewnętrznych celów przedsiębiorstwa. Ma ona za zadanie gromadzić, przetwarzać oraz prezentować informacje w sposób, który pozwoli Zarządowi podejmować ważne strategicznie informacje, a także kierować firmą. Z danych w ten sposób wygenerowanych

Co to jest spółka giełdowa?

spolka-gieldowa

Spółka giełdowa to spółka akcyjna, która jest notowana na giełdzie papierów wartościowych. Wprowadzenie spółki giełdowej wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych należy: - pozyskiwanie kapitału na rozwój, - poprawienie wizerunku i zwiększenie wiarygodności spółki, - wzrost rozpoznawalności spółki oraz jej wiarygodności, - zdobycie rynkowej wyceny spółki, - efektywne finansowanie przejęć kapitałowych innych spółek, - uporządkowanie struktury

WIG20

wig-20

Poruszając się w środowisku giełdowym niejednokrotnie może natknąć się na oznaczenie WIG20. Czym jednak ono jest i co oznacza? WIG20 to indeks giełdowy dotyczący 20 największych spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest to indeks cenowy w związku z czym podczas jego obliczania bierze się pod uwagę wyłącznie ceny zawartych

Akcja na okaziciela

okaziciel akcji

Akcje na okaziciela to papiery wartościowe, które nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby. Ich właścicielem jest, ten, kto w tym momencie je posiada (w przeciwieństwie do akcji imiennych). Na dokumencie nie widnieją żadne dane właściciela takie jak imię, nazwisko, czy nazwa firmy. Akcja na okaziciela może być zmieniona na imienną

Top